Yrd.Doç. Dr. Bünyamin Çağlayan

Yrd.Doç. Dr. Bünyamin Çağlayan
Bünyamin Çağlayan 1954 yılında Ankara’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra öğretmen olarak Erzincan ve Kırıkkale’de çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yaptı. Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu ve Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Türk Dili okutmanı olarak görev yaptı. Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Kastamonu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Şu anda Türkoloji Bölümümüzde görev yapmaktadır.
 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.   Çağlayan, B., Su Kültürümüzde Hz.Hüseyin Sevgisi, Kastamonu Eğitim, Yıl:4, Sayı:5. s.19-27, Kastamonu, 1998.

2.   Çağlayan, B., Yahya Bey'in Musammat ve Şehrengizlerinde Devrinin Siyasi ve Sosyal Olayları ile Hayatından İzler, Kastamonu Eğitim, Cilt:7, No:2. s.89-104, Kastamonu, 1999.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Çağlayan, B., Cem Sultan'ın Kastamonu Sancak Beyliği, I. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri (21‑23 Mayıs 2000), s.143-148, Kastamonu, 2001.

2.   Çağlayan, B., Şeyhî’nin Müracaa Tarzındaki İki Gazeli, Dumlupınar Üniv., Kütahyalı Şairler Semp. (4‑5 Haziran 2000), Kütahya, 1998.

3.   Çağlayan, B., İbrahim Şevki Divanında Şeyh Şaban-ı Velî, Kastamonu Evliyaları Semp. (4-6 Mayıs 2001), Kastamonu, 2001.

4. Çağlayan, B., Orhan Şaik Gökyay’ın Tenkidciliği, (Orhan Şaik Gökyay Paneli 3 Aralık 2001) Orhan Şaik Gökyay, H. Rıdvan Çongur, Nail Tan, Ankara, 2002, s.108-119.

Diğer yayınlar

1.   Çağlayan, B., Kerbelâ Mersiyesi, Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü (Ansiklopedi Maddesi)

2.    Çağlayan, B., Yaşlı Meşenin Hala Yeşeren Dalları, Kardeş Ağızlar, Sayı:6, s.16-17, 1998